باغ شکوفا بیا...روشن شب ها بیا.....مژده ی فردا بیا....چشم زمین تر...گوش زمان کر......راه رهایی مسدود.... ای چاره ساز .... ای صبح مقصود... آه ای مرد موعود......نماهنگ زیبای مرد موعود با صدای محسن فیروز فام