در این آیه روى سخن به افراد با ایمان است و به آنها سه دستور براى رستگار شدن داده شده.