ساقیا در ساغر هستی شراب ناب نیست....و آنچه در جام شفق بینی به جز خوناب نیست....زندگی خوشتر بود در پردهٔ وهم و خیال.....صبح روشن را صفای سایه مهتاب نیست...... نماهنگ زیبای ساغر هستی با صدای علیرضا قربانی و دکلمه ژاله صادقیان