گر ز دست زلف مشکینت خطایی رفت، رفت....ور ز هندوی شما بر ما جفایی رفت، رفت....نماهنگ زیبای صفای دل با صدای جما الدین منبری و دکلمه ژاله صادقیان