گفت معشوقی به عاشق که ای فتا.....تو به غربت دیده ای بس شهرها....پس کدامین شهر زآنها خوش تر است...گفت آن شهری که در آن دلبر است.....نماهنگ زیبایی با آواز خواننده خوش صدای کشور سید حسام الدین سراج و دکلمه ی ژاله صادقیان