ما به پای تو سر صدق نهادیم و زدیم....داغ رسوایی عشق تو به پیشانی خویش....اطهری قصه ی عشاق بشنیدم بسی.....نشنیدم کسی را به پریشانی خویش.....نماهنگ زیبای آسمون با صدای سعید خلج و دکلمه ژاله صادقیان