شبانگاهان تا حریم فلک چون زبانه کشد سوز آوازم .....شرر ریزد بی امان به دل ساکنان فلک ناله ی سازم.....نماهنگ بسیار زیبای شبانگاهان با صدای سید عبد الحسین مختاباد