روزی پیرمرد گرسنه ای وارد مسجد شد و گفت ای پیامبر چند روزی است غذای کافی نخورده ام و .... انیمیشن های قرآنی با موضوع میهمان فقیر