روزی مرد فقیری از انصار نزد پیامبر آمد و عرض کرد دورود و سلام بر تو ای رسول خدافقر و تنگدستی امانم را بریده و .... انیمیشن های قرآنی با موضوع مرد طمعکار