نماهنگ زیبایی در باره هنر منبت گره در قزوین با تکنوازی سه تار در شوق زندگی