یک مرد بسیار شجاع که جرأت کرده و می خواد به یک تمساح چند متری با دستان خودش غذا بده