ببینید این طوطی به چه زیبایی رانندگی می کنه ،به نظر میرسه حتی گواهی نامه هم داشته باشه !!!