کلیپ حمله ی چند شیر گرسنه به یک بوقالوی بخت برگشته ...