تا به حال ماهی های بسیاری دیده اید اما بعید است که با جارو ماهی آشنا باشید ، این کلیپ را ببینید ....