در این آیه دعوت به سوى ایمان آمیخته با ذکر نتیجه آن مى‏کند، و با تعبیرات مختلفى که شوق و علاقه انسان را برمى‏انگیزد همه مردم را به این هدف عالى تشویق مى‏نماید...