در اولین روز نام نویسی منتخبان ریاست جمهوری ستاد انتخابات کشور شاهد حضور پررنگ چهره های مختلف سیاسی از سلایق مختلف بود داوطلبان یا نمایندگان تام اختیار آنها تا 4 روز دیگر فرصت دارند برای نام نویسی اقدام کنند و ....