برنامه نود مورخ 16 اردیبهشت 1392 و این قسمت نود درجه این هفته.