امشب ای ماه به درد دل من تسکینی.....آخر ای ماه تو همدرد من مسکینی.....در این قسمت استاد خطاط مشق زیبایی را برای شما به تحریر در خواهد آورد و نکات زیبایی این مشق را برای شما بازگو خواهند کرد.....