در این مجموعه ی زیبا همراه می شویم با استاد خطاط و قلم و دستان سحرآمیزش که چگونه کلمات را به این زیبایی بر صفحه کاغذ کتابت می کند.....