چهارمین بخش از مناظره شنیدنی مهندس «ترکان» و دکتر «نادران» در برنامه پایش با محوریت بررسی عملکرد دولت سازندگی، و این قسمت پرداختن به بایدها و نبایدهای دولت سازندگی و جمع بندی از میزان موفقیت یا عدم موفقیت دولت در این سالها.