بخش سوم از مناظره مهندس «ترکان» و دکتر «نادران» در برنامه پایش با محوریت بررسی عملکرد دولت سازندگی، در ادامه بحث و پرداختن به مسایلی همچون نظریات و سیاست های اقتصادی دولت سازندگی و وضعیت دهک های پایین جامعه در چرخه پیشرفت اقتصادی.