رهبر معظم انقلاب می فرمایند : حماسه سیاسی یعنی حضور آگاهانه و مدبرانه مردم در صحنه سیاست و مدیریت کشور است و ...