در این قسمت به تاریخ روابط بین دو کشور فرانسه و سوریه ، معاهده ی سایکس پیکو ، ریاست جمهوری ژاک شیراک و دشمنی فرانسه با سوریه در پی ترور حریری ، تغییر در سیاست خارجی فرانسه در زمان سارکوزی و تلاش او برای نشاندن سوریه پای میز مذاکره با اسرائیل و ... پرداخته می شود.