گزارشی دیدنی از ماجرای یک عکس جنجال برانگیز بوش و اوباما.