معادله ی پیچیده و چند لایه ی لبنان مورد بررسی قرار گرفته است . در این برنامه موضوعاتی چون ارتباط تاریخی دو سرزمین لبنان و سوریه ، سایه تکثر و تنوع قومی-طایفه ای لبنان بر سیاست های خارجی این کشور ، پیشینه ی روابط سیاسی دو کشور ، علت حضور نیروهای ارتش سوریه در لبنان و ... مورد بررسی قرار می گیرد.