آموزش یک مدل گل زیبا به نام گل مینا در بخش هنری برنامه خانواده با حضور خانم امیریان