در این بخش از مستند « بحران در سوریه » به تاریخچه روابط ترکیه و فراز و فرود روابط سیاسی – اقتصادی این کشور با سوریه پرداخته خواهد شد. مرزبندی سوریه پس از جنگ جهانی اول، اختلافات ارضی و تاریخی سوریه با ترکیه، حساب های تسویه نشده ترکیه و سوریه با یکدیگر، دو روی سکه روابط مشکوک دوستانه ترکیه با سوریه و بازی سیاسی ترکیه در تحولات سوریه از جمله موضوعاتی است که در این بخش به آنها پرداخته می شود.