ویدیوی از دستگیری شبانه نوجوان فلسطینی و گفتگوی او با تفنگدار صهیونیست که به آنها اصرار میکند فردا امتحان دارم بعد از امتحان مرا دستگیر کنید... موجی از احساسات ضد صهیونیستی را در میان بینندگان و کاربران اینترنت برانگیخته است