کلیپ دوربین مخفی راننده ای که بسیار خواب آلود شده و از مسافرانش برای رانندگی کمک میگیره تا بتونه یک مقدار بخوابه ...در مستند شوک جرایم رانندگی.