لبخند را از غار های کهن پیدا کردم و به تو تقدیم می کنم....مبهوت نشو....اگر به بودنت در این زمان یا بهتر بگویم در این مکان باور نداشتم مطمئن می شدم که آن نقاش اساطیری طرح را از روی لبخند تو دزدیده است...... نماهنگ زیبای همنفس زندگی با صدای احمد محمد و دکلمه ی زیبایی از بهنوش طباطبایی