شنبه رو خیلی دوست دارم چون تو به من امید میدی.....نوشته ها رو می گیری جاش کاغذ سفید میدی....نماهنگ زیبای هفته عاشقی با صدای زیبای روزبه نعمت اللهی