آموزش دوخت و برش سوی شرت کلاه سرخود در بخش هنری برنامه خانواده با حضور خانم عمرانی