واسه تو اگه غروری هم هست/ اگه هنوز سنگ صبوری هم هست/ بجز تو ای خاک عزیز خونه/ مگه دیگه راه عبوری هم هست / ..... نماهنگ بسیار زیبای خاک عزیز شاعر و خواننده حامد زمانی تنظیم امید رهبران