آموزش جواهر دوزی کاربردی بر روی لباس و تابلو و کیفهای تزئینی در بخش هنری برنامه خانواده با حضور استاد توانا خانم امیریان