علی پروین در این بخش از گفتگوی خود پیرامون شرایط پرسپولیس در زمان ایشان ، کمیته فنی پرسپولیس ، انتقال هاشمی نسب به استقلال و خاطراتی از دوران فوتبال خود صحبت هایی را مطرح می کند.