گوشه هایی از مصاحبه های مربیان شاغل در لیگ دسته اول فوتبال ایران و صحبت های تاسف برانگیز آنها در رابطه با تبانی در فوتبال ایران.