گزارشی افشاگرانه از فعالیت های جاسوسی خبرنگاران شبکه BBC انگلیس، همراه با ذکر مصادیقی از این فعالیت ها.