در این قسمت هارچی گم می شه و دوستاش دنبالش می گردن هارچی با اسکار برخورد می کنه و از ترس دنبال اسکار می کنه تا اینکه ......