تفسیر آیه سی و هشتم سوره نساء : متکبرانی که فخر می فروشند برای دیگران ، یا آن ها را توصیه به آن می کنند ؛ این ها ایمان به روز قیامت ندارند و الان بینند و نه آخر بین ...