تفسیر آیه سی و چهارم سوره نساء : مردان دارای ولایت بر زنانند . به خاطر اینکه از طرف خداوند بعضی از آن ها را بر بعضی دیگر برتری داده است .