تفسیر آیه سی ودوم سوره نساء : آن چه را که خدا به دیگری داده آرزو نکنید . چون خداوند عادل می باشد و به هرکس چیزهای خاصی داده است .