تفسیر آیه بیست و چهارم سوره نساء : این آیه، بحث آیه گذشته را در باره زنانى که ازدواج با آنها حرام است دنبال مى‏کند و اضافه مى‏نماید که: ...