تفسیر آیه نوزدهم سوره نساء : این آیه در باره کسانى نازل گردیده که همسران خود را بدون این که همچون یک همسر با آنها رفتار کنند ...