تفسیر آیه هفتم و هشتم سوره نساء : در عصر جاهلیت عرب، رسم چنین بود که تنها مردان را وارث مى‏شناختند، و زنان و کودکان را از ارث محروم مى‏ساختند و ثروت میت را ...