بخش اول از مجموعه در امتداد غدیر به شیعیان سوئد در شهر استکهلم پرداخته است در امتداد غدیر از تولیدات گروه مستند شبکه یک سیما است تا مخاطبان را با شیعیان ساکن در اروپا آشنا کند ... کاری از رضا برجی و محمود جوانبخت