گریه بارون خنده گل عالمی دارد/ گریه بارون گریه مرد خنده تلخی از سر درد ای خدا/گل چرا عمر کمی دارد/ .... نماهنگ لاله صحرایی با صدای عبدالحسین مختاباد و شاعر اسماعیل امینی