جلسه ششم از آموزش خیاطی توسط آقای راوندی . در این جلسه با دوخت جیب دوفیلتو ساده و با دهنه آشنا خواهید شد