جلسه سوم از آموزش خیاطی توسط آقای راوندی . در این جلسه با دوخت های دگمه و جا دگمه آشنا خواهید شد