هاچ در جنگل به دنبال دوستش زنبورک می‌گشت که با مگس زنبوری برخورد کرد او فکر می‌کرد هاچ قصد داره عسل‌های او رو ببرو و ... کارتون خاطر انگیز هاچ زنبور عسل