آدم به فرزندانش فرمود : جبرئیل به من فرمود شرط بازگشت بهشت این است که ..... بخشی از سخنان گرانبهای آیت الله بهجت